Lična karta

Lična karta

Sub, 25. Maj. 2019.


Lična karta se izdaje državljaninu koji je podnio zahtjev za izdavanje lične karte. Ličnu kartu građanin preuzima lično, preko opunomoćenika ili poštanskim putem.


Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan  je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Državljanin stariji od 15, a mlađi od 18 godina, može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

Lična karta se izdaje državljaninu koji je podnio zahtjev za izdavanje lične karte. Ličnu kartu građanin preuzima lično, preko opunomoćenika ili poštanskim putem. Način preuzimanja izabraće državljanin prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte. Troškove dostavljanja lične karte putem pošte plaća podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva, prema cjenovniku poštanskog operatora.

Lična karta je identifikacioni dokument državljana Bosne i Hercegovine. U sadašnjem obliku se izdaje od 2003. godine, u skladu sa Zakonom o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 32/01,16/02).

Izdavanje, poništavanje i zamjenu ličnih karata u okviru svoje nadležnosti u Federaciji BiH vrše kantonalna ministarstva unutarnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutarnjih poslova RS-a i u Brčko distriktu BiH nadležni organ koji funkcionalno djeluje kao državna institucija, po mjestu prebivališta državljana Bosne i Hercegovine.

Lična karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet, činjenica mjesta i datuma rođenja, prebivališta odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH.

Državljani BiH mogu koristiti ličnu kartu za prelazak državne granice u određenim okolnostima i u slučajevima kada BiH ima bilateralni sporazum sa drugom državom.

Lična karta BiH je izrađena višeslojnom tehnologijom od bijelog i transparentnog polikarbonatskog materijala u obliku kartice dimenzija 86x54 mm, debljine 0,81 mm (format ID 1) sa primjesama oker – žute i sive boje u svijetlim tonovima. 

Ovo je mašinski čitljiv dokument u kojem su podaci vlasnika personalizirani tehnikom laserske gravure.

 

Zaštitni elementi u ličnoj karti BiH

1. Polikarbonatska kartica;

2. Numeracija (2 broja + 3 slova + 4 broja na prednjoj strani, štampani laserskom gravurom);

3. Optički varijabilni elementi na prednjoj strani;

4. Reljefan datum roka važenja i natpis BiH na prednjoj strani;

5. OVI element na zadnjoj strani.

 

Izvor: Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, MUP TK

© 2020 Mamine dileme
Design by Creative 24/7